Как да спра цигарите

Проуч­ва­ния­та по­каз­ват, че 90 на сто от пу­ша­чи­те всяка го­ди­на ги от­каз­ват. И са­мо 8 на сто от тях ус­пяват

 

Някои хо­ра мо­гат да пу­шат в про­дъл­же­ние на го­ди­ни и без ни­ка­къв проб­лем да се от­ка­жат от на­ви­ка си. За дру­ги то­ва е из­клю­чи­тел­но труд­но и е свър­за­но с уси­лие, кое­то неви­на­ги за­вър­шва с ус­пех. Тези дни в медицинските издания бе­ше пуб­ли­ку­ва­на но­ви­на за раз­ра­бот­ва­не­то на но­ви ме­то­ди в бор­ба­та сре­щу тю­тю­но­пу­ше­не­то. Проуч­ва­ния­та по­каз­ват, че 90% от пу­ша­чи­те се опи­тва­т да спрат ци­га­ри­те, но в рам­ки­те на ед­на го­ди­на отново се връщат към вредния навик.

По­ве­че­то пу­ша­чи са проб­ва­ли да спи­рат ци­га­ри­те, но не са пос­ти­га­ли траен ре­зул­тат. Смята се, че но­ви­те ме­то­ди, кои­то са в про­цес на раз­ра­бот­ва­не, мо­гат да по­мог­нат на мно­го хо­ра да се от­ка­жат от вред­ния за здра­ве­то на­вик. Най-ре­во­лю­цион­ният в то­ва от­но­ше­ние под­ход е ни­ко­ти­но­ва­та вак­си­на. Някол­ко ней­ни ва­риан­та са в про­цес на кли­нич­ни из­пи­та­ния. Тя се при­ла­га на пу­ша­чи­те в се­рия от че­ти­ри, пет до­зи в про­дъл­же­ние на някол­ко ме­се­ца. При пу­ше­не ни­ко­ти­но­ви­те мо­ле­ку­ли вли­зат в кръ­вооб­раще­ние­то и по­па­дат в мо­зъ­ка, къ­де­то пре­диз­вик­ват усе­ща­не на удо­волс­твие. Вак­си­на­та под­по­ма­га иму­нна­та сис­те­ма на тяло­то да произ­ве­де ан­ти­те­ла, кои­то се при­съе­дин­яват към ни­ко­ти­но­ви­те час­ти­ци. Та­ка те зна­чи­тел­но уве­ли­ча­ва­т своя раз­мер и не мо­гат да по­пад­нат в мо­зъ­ка. “По­сти­га се спад на ни­ко­ти­на в мо­зъ­ка. Сти­му­ли­ра­не­то на удо­волс­твие­то спи­ра, кое­то ка­ра след вре­ме пу­ша­чи­те да се от­ка­же от ци­га­ри­те”, твър­ди д-р Нан­си Ри­го­ти. Оча­ква­ния­та са вак­си­на­та да се ока­же бе­зо­пас­но и ефикасно средс­тво за от­каз­ва­не от ци­га­ри­те. Съ­щес­тву­ват и дру­ги ме­то­ди, об­рат­ни на опи­са­ни­я. В Шве­ция ве­че се про­да­ва пър­вият ни­ко­ти­нов спрей за ус­та. “Ч­рез не­го ни­ко­ти­нът дос­ти­га до мо­зъ­ка за някол­ко се­кун­ди. С еди­н, два, три или че­ти­ри на­тис­ка се оп­ре­деля до­за­та, в за­ви­си­мост от прис­трас­те­нос­тта на ли­це­то”, об­яснява Карл Фа­герс­тром, уче­н и пре­по­да­ва­тел от уни­вер­си­те­та Уп­са­ла.

Най-ефикасният ме­тод: Аз от­ка­зах ци­га­ри­те!

През след­ва­ща­та го­ди­на дат­ска ком­па­ния ще пред­ла­га и дъл­гот­раен ни­ко­ти­нов про­дукт за сму­че­не. Уче­ни­те смятат, че трябва да се раз­ра­ботят по­ве­че ме­то­ди за от­каз­ва­не от ци­га­ри­те, тъй ка­то хо­ра­та има­т ин­ди­ви­дуал­ни нуж­ди. Не все­ки е по­дат­лив към ед­на и съ­ща про­це­ду­ра или прог­ра­ма. “Но­ви­те, съв­ре­мен­ни ме­то­ди мо­гат да се ока­жа­т под­ход­ящи за мно­го пу­ша­чи в уси­лия­та им да спрат ци­га­ри­те”, смята д-р Ри­го­ти. При тю­тю­но­пу­ше­не­то е мно­го по-доб­ре тяло­то да бъ­де при­лъ­га­но да изо­ста­ви на­ви­ка си, от­кол­ко­то да бъ­де на­си­ле­но. Ис­то­рия­та раз­каз­ва, че Зиг­мунд Фройд пу­шел по два­де­сет ци­га­ри на ден го­ди­ни на­ред, до­ка­то не за­поч­нал да стра­да от сър­це­бие­не. По съ­ве­та на своя ле­кар той се опи­та­л да изо­ста­ви пу­ше­не­то, но вед­на­га щом от­ка­зал ци­га­ри­те, сър­це­бие­не­то се уд­вои­ло; а то­ва го вър­на­ло към ста­рия му на­вик.

Еди­н от най-резул­та­тните до мо­мен­та ме­то­ди е “аз от­ка­зах ци­га­ри­те”. В Бъл­га­рия се пред­ла­га от на­ча­ло­то на 2007 го­ди­на. Ус­пе­вае­мос­тта му за пе­рио­да 2007 – 2008 го­ди­на се из­числ­ява на 88,7%, ка­то 48,5% от па­циен­ти­те са спре­ли ци­га­ри­те още след пър­ва­та про­це­ду­ра, 21,5% са се под­ло­жи­ли на вто­ра про­це­ду­ра, 14% – на тре­та и ед­ва 4,7% – на чет­вър­та. Са­мо 11,3% са се вър­на­ли към ста­рия си на­вик. За­се­га в Бъл­га­рия има са­мо еди­н цен­тър, в кой­то се из­вър­шват ма­ни­пу­ла­ции­те – в Со­фия.

ВНИ­МА­НИЕ!
Във връз­ка с же­ла­ние­то на мно­го хо­ра да се под­ло­жат на не­го пред­стои от­кри­ва­не и на дру­ги цен­тро­ве в стра­на­та. Ме­то­дът е на­пъл­но бе­зо­па­сен, без­бо­лез­нен, ефикасен, без стра­нич­ни ефе­кти и из­клю­чи­тел­но бърз. Произ­хож­да от аку­пун­кту­ра­та и се със­тои в сти­му­ла­ция на оп­ре­де­ле­ни точ­ки по вън­шна­та стра­на на ухо­то чрез еле­ктроим­пул­си. При­ла­га се в за­ви­си­мост от ин­ди­ви­дуал­ни­те осо­бе­нос­ти на все­ки чо­век, след оце­нка на не­го­ва­та въз­раст, пол, чес­то­та и про­дъл­жи­тел­ност на пу­ше­не. Мо­ти­ва­ция­та е кри­те­рий, кой­то съ­що се от­чи­та в про­це­са на ра­бо­та.

Друг на­чин за от­каз­ване от тютюна са еле­ктрон­ни­те ци­га­ри, кои­то се про­да­ват в ап­те­ки­те. За­се­га обаче няма пот­вър­де­ни науч­ни дан­ни за тяхна­та ефи­кас­нос­т.

Специалистите съветват

За да се от­ка­же­те от тю­тю­но­пу­ше­не­то въз­мож­но най-без­бо­лез­не­но, трябва да спаз­ва­те няколко ос­нов­ни пра­ви­ла

– Не се опи­твай­те да се от­ка­же­те от пу­ше­не­то на­си­ла или съз­на­тел­но. Твър­до взе­то­то ре­ше­ние ще ви до­ве­де еди­нстве­но до про­вал. И ни­ко­ти­нът, и на­ви­кът да пос­яга­те към ци­га­ра­та са ед­нак­во вред­ни навици. За да се отъ­рве­те от тях, трябва да се от­ка­же­те тол­ко­ва не­съз­на­тел­но, кол­ко­то не­съз­на­тел­но сте ги за­поч­на­ли.

– Но­се­те ци­га­ри­те със се­бе си. Стра­те­гия­та да ги дър­жи­те да­леч, как­то из­глеж­да, няма голям ус­пех, тъй ка­то пре­диз­вик­ва еди­нстве­но па­ни­ка в тър­се­не­то да си ку­пи­те но­ви или в при­тес­не­ние­то ви да си про­си­те ци­га­ри от прия­те­ли или не­поз­на­ти.

– Объ­рне­те вни­ма­ние на ав­то­ма­тич­ни­те вът­реш­ни им­пул­си, кои­то ви ка­рат да по­сег­не­те за ци­га­ра, и се раз­гра­ни­че­те от тях. Тре­тият мо­мент е клю­чов и изи­сква разя­сне­ние. Всич­ки пу­ша­чи палят ци­га­ра ав­то­ма­тич­но по вът­ре­шен им­пулс. За някои хо­ра та­къв им­пулс е вди­га­не­то на слу­шал­ка­та на те­ле­фо­на, за дру­ги включ­ва­не­то на те­ле­ви­зо­ра, под­хва­ща­не­то на раз­го­вор или хра­не­не­то. Ве­роя­тно знае­те свои­те собс­тве­ни им­пул­си; ако ли не, от­де­ле­те еди­н ден, за да ги наб­лю­да­ва­те. То­ва са сиг­на­ли, кои­то ви ка­рат да дей­ства­те им­пул­сив­но. Вие не за­беля­зва­те, че па­ли­те ци­га­ра, за­що­то в то­зи мо­мент умъ­т ви е из­пра­вен от всякак­ва ми­съл. В мо­мен­та вие ка­ра­те на ав­то­пи­лот. Раз­ков­ни­че­то в от­каз­ва­не­то от ци­га­ри­те е вие да го из­клю­чи­те. На­чи­нът, по кой­то мо­же­те да сто­ри­те то­ва, е из­не­над­ва­що прост: пу­ше­те съз­на­тел­но и насочете вни­ма­ние­то си на ак­та на пу­ше­не.

Най-доб­рият ме­тод, кой­то е по­мог­нал на мно­го хо­ра да се от­ка­жат от цигарите за кра­тък пе­риод от вре­ме, е след­ният

– Ко­га­то усе­ти­те, че па­ли­те ци­га­ра, спре­те за се­кун­да и си за­дай­те въп­ро­са да­ли наис­ти­на ис­ка­те та­зи ци­га­ра.

– Ако е та­ка, из­лез­те на­вън и сед­не­те сами на спо­кой­ствие. Из­пу­ше­те ци­га­ра­та, без да се раз­сей­ва­те.

– До­ка­то пу­ши­те, объ­рне­те вни­ма­ние на ва­ше­то тяло. По­чувс­твай­те ди­ма в дро­бо­ве­те си, по­чувс­твай­те всяко усе­ща­не в ус­та­та, но­са, гър­ло­то, сто­ма­ха и на дру­го място.

– Из­ва­де­те лист хар­тия или мал­ко бе­леж­ни­че и вед­на­га за­пи­ше­те как­во сте по­чувс­тва­ли и вре­ме­то, за кое­то сте из­пу­ши­ли ци­га­ра­та. Про­дъл­же­те да за­пис­ва­те всяка ци­га­ра не­за­ви­си­мо да­ли е би­ла съз­на­тел­но или ав­то­ма­тич­но из­пу­ше­на и как сте я из­пу­ши­ли.

Не се тре­во­же­те за то­ва кол­ко пу­ши­те, прос­то за­пис­вай­те всяка ци­га­ра, до­ри ако след раз­го­во­ра по те­ле­фо­на от­крие­те, че не знае­те как всич­ки­те те­зи три уга­рки са се озо­ва­ли в пе­пел­ни­ка. Ако съ­вес­тно след­ва­те та­зи про­це­ду­ра, ще ста­не­те съз­на­те­лен пу­шач вмес­то ав­то­мат за пу­ше­не.

Ус­та­но­ве­но е, че мно­го па­циен­ти на­мал­яват ци­га­ри­те от два па­ке­та на че­ти­ри или пет броя на ден; то­ва е би­ло ко­ли­чес­тво­то, от кое­то те са се нуж­дае­ли в оп­ре­де­лен ета­п на от­каз­ва­не. На­мал­ява­не­то е поч­ти тол­ко­ва важ­но, кол­ко­то и са­мо­то спи­ра­не, за­що­то то под­готвя пътя за пъл­но­то от­каз­ва­не; ос­вен то­ва на­мал­ява пре­кия риск за ва­ше­то здра­ве.

А ето и пол­за­та от отказването

Ако се пи­та­те: “Ка­ква е пол­за­та от спи­ра­не­то на ци­га­ри­те?”, трябва да знае­те, че за здра­ве­то тя се прояв­ява поч­ти вед­на­га!

След:

– 20 ми­ну­ти: Кръв­но­то нал­яга­не и пул­сът се връ­щат към нор­мал­ни стой­нос­ти.

– 8 ча­са: На­по­ло­ви­на спа­дат ни­ва­та на ни­ко­ти­на и въг­ле­род­ния оки­с в кръв­та, ни­ва­та на кис­ло­ро­да се връ­щат към нор­мал­ни­те си по­ка­за­те­ли.

– 24 ча­са: Въг­ле­род­ният оки­с се от­деля от ор­га­низ­ма, а бе­ли­те дро­бо­ве за­поч­ват да се очи­ства­т от нат­ру­па­ния кат­ран.

– 48 ча­са: В ор­га­низ­ма няма ос­та­нал ни­ко­тин. В гол­яма сте­пен се по­добр­яват вку­сът и обо­няние­то.

– 72 ча­са: Ди­ша­не­то ста­ва по-ле­ко, за­поч­ва от­пус­ка­не­то на брон­хи­те, по­ви­ша­ват се ене­ргий­ни­те ни­ва.

– 2 – 12 сед­ми­ци: По­добр­ява се кръ­вооб­ра­ще­ние­то, при кое­то хо­де­не­то и ти­ча­не­то ста­ват мно­го по-лес­ни.

– 3 – 9 ме­се­ца: На­мал­ява каш­ли­ца­та, хрип­те­не­то и зат­руд­не­но­то ди­ша­не, тъй ка­то бе­ли­те дро­бо­ве раз­по­ла­гат с до 10% по­ве­че прос­транс­тво за кис­ло­род.

– 1го­ди­на: На­мал­ява на­по­ло­ви­на рис­кът от сър­деч­ни прис­тъ­пи.

– 10 го­ди­ни: На­мал­ява на­по­ло­ви­на рис­кът от рак на бе­ли­те дро­бо­ве.

– Над 10 го­ди­ни: Рис­кът от сър­де­чен прис­тъп е на ни­во­то на рис­ка при не­пу­ша­чи.